tagオーダー

  • ハンバーガーショップでメニュー写真の通りに「作り直せ!」とクレーム入れた結果
    ハンバーガーショップでメニュー写真の通りに「作り直せ!」とクレーム入れた結果